Regulamin sklepu

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego („Regulamin”) wydany jest przez Przedsiębiorstwo DREMUS Waldemar Muszyński zwanego dalej Podmiotem z siedzibą w Pabianicach 95-200 ul. Warszawska 16, NIP 7310000305, REGON 470506824.
 2. Regulamin określa zasady:
 1. Regulamin jest dostępny w każdym czasie na stronie www.dremus.pl.

§ 2

Definicje

dokonujący w swoim imieniu czynności z Podmiotem dostępnych na stronie www.dremus.pl;

§ 3

Serwis

 1. W Serwisie udostępnia się następujące funkcjonalności: 
 1. Korzystanie z Serwisu wymaga dysponowania komputerem lub urządzeniem mobilnym z dostępem do sieci Internet wyposażonym w najnowszą dostępną wersję przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera, Safari lub innej porównywalnej.
 2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 3. Klient może zaprzestać korzystania z Serwisu w każdym momencie. 
 4. Adres e-mail i numer telefonu podany przez Klienta w toku składania Zamówienia lub zgłaszania Rezerwacji lub podczas rejestracji Konta będzie wykorzystywany przez Podmiot do komunikacji z Klientem dotyczącej Zamówień lub pozostałych usług świadczonych przez Podmiot drogą elektroniczną.
 5. Klient może skontaktować się z Podmiotem na każdym etapie składania Zamówienia lub po złożeniu Zamówienia, dzwoniąc na numer telefonu +48 436762233  (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora).

§ 4

Zasady działania Serwisu

 1. Klient może korzystać z Serwisu wyłącznie w celach zgodnych z jego przeznaczeniem, przestrzegając powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulaminu.
 2. Przy korzystaniu z Serwisu zabronione jest:

§ 5

Przedmiot praw autorskich

 1. Prawa do Materiałów w tym treści, utworów oraz znaków towarowych występujących w Serwisie przysługują Podmiotowi, Klientom lub innym Podmiotom i korzystają one z ochrony przewidzianej przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. Zamieszczając w Serwisie Materiały w tym zdjęcia, grafiki lub inne treści stanowiące utwory lub inne przedmioty praw autorskich Klient udziela Podmiotowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w zakresie niezbędnym do legalnego zamieszczenia treści w Serwisie. Na podstawie powyższego Podmiot ma prawo do:
 1. W Serwisie mogą być zamieszczane i publikowane przez Klienta wyłącznie Materiały:
 1. Podmiot usuwa Materiały zamieszczone przez Klienta z naruszeniem pkt 3 powyżej.
 2. Klient umieszczając w Serwisie Materiały stanowiące utwory lub inne przedmioty praw autorskich zezwala Spółce na wykonywanie przysługujących mu do tych utworów praw zależnych, w szczególności do zmiany rozmiaru utworów graficznych w celu dostosowania do wymagań Serwisu.
 3. Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w sklepie w obrębie domeny: www.dremus.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

§ 6

Towary i ceny

 1. Informacje o Towarach, ich opisy i parametry, w tym techniczne i użytkowe, znajdujące się w Serwisie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Podmiot może dokonywać zmiany w opisach i cenach Towarów bez uprzedzenia i poinformowania. Zmiany nie są wiążące dla Zamówień dokonanych przed zmianą.
 3. Ceny Towarów widoczne w Serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów dostawy Towarów. Koszty dostawy są podawane odrębnie przy składaniu zamówienia.

§ 7

Zamówienia

 1. W celu dokonania zakupu należy skompletować Towary w Koszyku.
 2. Zamówienia można dokonać z poziomu Konta lub jako Klient niezarejestrowany, podając adres e-mail oraz numer telefonu. Konto można zarejestrować także w trakcie składania Zamówienia.
 3. Po skompletowaniu Zamówienia Klient określa sposób zapłaty za Zamówienie spośród mechanizmów udostępnianych przez Podmiot. Zmiana sposobu zapłaty po złożeniu Zamówienia nie jest możliwa.
 4. Przed przyjęciem Zamówienia Serwis prezentuje Klientowi wszystkie informacje o Zamówieniu w celu sprawdzenia poprawności Zamówienia.
 5. Spółka niezwłocznie potwierdza Zamówienie wiadomością e-mail po dokonaniu przez Klienta zapłaty kwoty Zamówienia. Potwierdzenie zawiera numer Zamówienia, Towar, ilość, cenę, sposób i termin płatności. Przed potwierdzeniem Zamówienia Podmiot może skontaktować się telefonicznie z Klientem w celu ustalenia szczegółów Zamówienia.
 6. Zamówienie jest wiążące dla Klienta i Podmiotu z momentem otrzymania potwierdzenia Zamówienia i stanowi zawarcie umowy sprzedaży o treści określonej w Zamówieniu, Regulaminie i przepisach prawa.
 7. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie(tj. szybki przelew online, karty płatnicze), Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po jego opłaceniu. Maksymalny czas realizacji każdego zamówienia wynosi do 72 godzin, od momentu jego złożenia.
 8. Zamówienia są utrwalane i zabezpieczane przez Podmiot i są udostępniane Klientowi na jego udokumentowane żądanie.
 9. Do Zamówień składanych przez Klientów nie będących Konsumentami nie stosuje się art. 661 §1-3 k.c.

§ 8

Płatności

 1. Podmiot akceptuje zapłatę bezgotówkową za Zamówienie, za pośrednictwem metod obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych Serwisu.
 2. Klient zostaje przeniesiony do strony internetowej lub aplikacji dostawcy usług płatniczych Serwisu, aby opłacić Zamówienie. Otrzymanie zapłaty Podmiot potwierdza wiadomością e-mail.
 3. Płatności oraz zwroty są dokonywane poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. Jeśli zwrot następuje na rachunek lub instrument płatniczy prowadzony w walucie obcej, koszty ewentualnych przewalutowań ponosi Klient.
 4. Poprzez zaakceptowanie Regulaminu Klient zgłasza żądanie wystawienia faktury, która dokumentuje dokonaną na jego rzecz sprzedaż, zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, chyba że obowiązek wystawienia faktury powstaje z mocy prawa.
 5. Poprzez zaakceptowanie Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Spółkę faktur elektronicznych w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści, w formacie pdf na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższe nie wyklucza możliwości wysyłania przez Spółkę faktur w formie papierowej na wskazany przez Klienta adres, w szczególności w przypadku niedostępności systemu elektronicznego przesyłania faktur.
 6. W przypadku nie otrzymania wpłaty w terminie 48h zamówienie zostanie anulowane.

§ 9

Reklamacje

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie pochodzą od Sprzedawcy i są oryginalne.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad. Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, w szczególności w przypadku gdy zakupiony Towar okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się.
 3. Konsument może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres : Przedsiębiorstwo DREMUS Waldemar Muszyński ul. Warszawska 116 95-200 Pabianice lub mailowo na adres: biuro@dremus.pl
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i dokona informacji zwrotnej w formie tożsamej jaka była przesłana.
 5. Zwrot kosztów w przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, będzie dokonany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od dnia poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na jego korzyść.

§ 11

Odstąpienie

 1. Konsument, który zawarł z Podmiotem umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Sprzedawca informuje o braku możliwości wymiany na gotówkę vouchera  po dokonanym zakupie. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega również brak możliwości wypłaty nie wykorzystanej kwoty vouchera.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem poczty lub kuriera lub w formie wiadomości e-mail na adres biuro@dremus.pl.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który rozpoczął pobieranie treści produktu elektronicznego, z wyjątkiem sytuacji, gdy Konsument nie wydał wyraźnej zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy lub Podmiot nie poinformował Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia.

§ 12

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Przedsiębiorstwo DREMUS Waldemar Muszyński. z siedzibą w Pabianicach.
 2. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:
 1. niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:
 2. składania i realizacji Zamówień;
 3. składania Zamówień;
 4. rejestracji konta Klienta;
 5. obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;
 6. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie Dla celu:
 7. marketingu produktów i usług Administratora;
 8. przeprowadzania badania opinii Klienta, na podstawie udzielonych odpowiedzi w ankiecie, gdzie uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług;
 9. kontaktu z Klientem w związku ze świadczeniem na jego rzecz usług;
 10. udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;
 11. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 12. obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.
 13. Dane będą przekazane Podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności Podmiotom powiązanym z Administratorem (np. Przedsiębiorstwo DREMUS Waldemar Muszyński. z siedzibą w Pabianicach), jak również Podmiotom świadczącym usługi IT, księgowe oraz doradztwa prawnego i marketingowego tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu.
 14. Dane osobowe będą przechowywane przez czas funkcjonowania Konta, jak również czas niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Serwisu oraz realizacji Zamówień. Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywanie do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i o rachunkowości.
 15. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes Administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług świadczonych przez Administratora jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy i realizacji celów przetwarzania.
 17. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w Polityce prywatności. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest z wykorzystaniem adresu: biuro@dremus.pl

§ 13

Pozostałe postanowienia

 1. Podmiot jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
 1. Zmienione warunki Regulaminu zostaną zakomunikowane Klientom w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez udostępnienie ich treści w Serwisie, a dodatkowo – w przypadku Klientów posiadających Konto w Serwisie, poprzez przesłanie ich treści na adres e-mail powiązany z Kontem. Klienci posiadający Konto w Serwisie będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 2. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Podmiotem a Klientem jest język polski.
 3. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Podmiot informuje Klienta na jego żądanie o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA

OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszy formularz proszę przekazać osobiście lub przesłać na adres Podmiotu albo przesłać na adres e-mail biuro@dremus.pl

Adresat: Przedsiębiorstwo DREMUS Waldemar Muszyński z siedzibą w Pabianicach

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Data odbioru towaru: __________________________________________________

Imię i nazwisko osoby odstępującej od umowy: __________________________________________________________________________

Adres osoby odstępującej od umowy: __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Telefon:________________________

Adres e-mail:____________________

Proszę dokonać zwrotu należności na niniejszy numer rachunku bankowego:

______________________________________________Data:_______________      Podpis:______________